Yonago Acta medica 2008; Volume 51: Number 2

Original Articles
page 25 Laparoscopy-Assisted Pylorus-Preserving Gastrectomy for Treating Early Gastric Cancer Hiroaki Saito, Yoji Fukumoto, Tomohiro Osaki, Yoshinori Yamada, Kenji Fukuda, Shigeru Tatebe, Shunichi Tsujitani and Masahide Ikeguchi

page 31 Effect of CYP2C19 Polymorphism on Treatment Success in Lansoprazole-Based 7-Day Treatment Regimen for Cure of H. pylori Infection in Japan Yosuke Kishimoto, Kazuo Yashima, Akiko Sano, Masaharu Koda, Tomoyuki Mukoyama, Atsushi Yanagidani, Akihide Udagawa, Koichiro Kawaguchi, Takahiro Nomi, Atsushi Kitamura, Yasuyoshi Fujii, Atsushi Tsutsumi, Yuji Takano, Shuji Kitaoka, Norimasa Miura*, Masayuki Kitano, Naoto Maeda, Akihide Hosoda, Goshi Shiota, Yoshikazu Murawaki and Junichi Hasegawa

page 39 Factors Related to Attitudes toward Seeking Professional Psychological Help among Japanese Junior High and High School Students Soichi Takamura, Iwao Oshima, Koji Yoshida and Takuro Motonaga

Patient Report
page 49 A 6-Year Controlled Gastric Adenocarcinoma Metastasized to the Lung, Cervical Spine and Mandible in a Japanese Male: A Patient Report Takayuki Tamura, Isamu Kodani, Kazunori Kidani, Kazuko Takubo, Miyuki Oki, Hiroatsu Sakai, Shigeki Amekawa, Rieko Doi, Kazuhiko Tanio and Kazuo Ryoke

RETURN