Yonago Acta medica 2006; Volume 49: Number 2

Review Article
page 63 Scirrhous Gastric Cancer: Therapeutic Strategy Masahide Ikeguchi, Masashi Inoue, Youji Fukumoto, Tomohiro Osaki, Sachiko Matsumoto, Kenji Fukuda, Hiroaki Saito, Shigeru Tatebe and Shun-ichi Tsujitani

Original article
page 71 Aerobic and Anaerobic Biotransformation of Bile Acids by Escherichia coli (III) Yoshio Ogura, Tsuyoshi Takei, Nobuo Yamaga, Kazuo Yamada and Kiyohisa Uchida

RETURN