Yonago Acta medica 2003; Volume 46: Number 1

Review Article
page 1 Effects of Microgravity on Cerebral Hemodynamics Yasuaki Kawai, Mitsuru Doi, Akira Setogawa, Reiko Shimoyama, Keigo Ueda, Yasumasa Asai and Kyoko Tatebayashi

Original Articles
page 9 An Immunohistochemical Study of Perivascular Plaque in Alzheimer’s Disease and Cerebral Amyloid Angiopathy Chun Hui Yang, Makoto Otsuka and Eisaku Ohama

page 17 Effects of Activity Participation of the Elderly on Quality of Life Miyoko Matsuo, Junko Nagasawa, Akiko Yoshino, Kimiko Hiramatsu and Keiko Kurashiki

Patient Report
page 25 A Case of Catamenial Pneumothorax Treated by Video-Assisted Thoracoscopic Surgery Sakiko Yasui, Yuji Taniguchi, Yoshimasa Suzuki, Kazuhiko Makihara, Koichiro Okada, Norimasa Ito, Kiyosuke Ishiguro and Shigetsugu Ohgi