Table 5. Japanese selections from currrent journals indexed for MEDLINE/PubMed users

Arerugi
Arukoru Kenkyu To Yakubutsu Ison
Eisei Shikenjo Hokoku
Fukuoka Igaku Zasshi
Gan To Kagaku Ryoho
Hinyokika Kiyo
Hokkaido Igaku Zasshi
Igaku Kenkyu
Jikken Dobutsu
Kaibogaku Zasshi
Kaku Igaku
Kansenshogaku Zasshi
Kekkaku (Tokyo)
Kokubyo Gakkai Zasshi
Kokyu To Junkan
Kyobu Geka
Masui
Nippon Eiseigaku Zasshi
Nippon Ganka Gakkai Zasshi
Nippon Geka Gakkai Zasshi
Nippon Geka Hokan
Nippon Hinyokika Gakkai Zasshi
Nippon Hoigaku Zasshi
Nippon Igaku Hoshasen Gakkai Zasshi
Nippon Ika Daigaku Zasshi
Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho
Nippon Jinzo Gakkai Shi (Tokyo)
Nippon Koshu Eisei Zasshi
Nippon Kyobu Geka Gakkai Zasshi
Nippon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi
Nippon Naibunpi Gakkai Zasshi
Nippon Naika Gakkai Zasshi
Nippon Rai Gakkai Zasshi
Nippon Ronen Igakkai Zasshi
Nippon Saikingaku Zasshi
Nippon Sanka Fujinka Gakkai Zasshi
Nippon Seikeigeka Gakkai Zasshi
Nippon Seirigaku Zasshi
Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi
Nippon Yakurigaku Zasshi
No Shinkei Geka
No To Hattatsu
No To Shinkei
Rinsho Byori
Rinsho Ketsueki
Rinsho Shinkeigaku
Ryumachi (Tokyo)
Sangyo Igaku
Sangyo Ika Daigaku Zasshi (Kitakyushu)
Seikagaku
Seishin Shinkeigaku Zasshi
Shinrigaku Kenkyu
Tanpakushitsu Kakusan Koso
Uirusu (Kyoto)
Yakubutsu, Seishin, Kodo
Yakugaku Zasshi

[Notes]: Journals are selected annually by NLM: refer to this table only in dividing Kanji characters to roman letters.

RETURN